ਸਫਲ

ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਹਰ ਕਮ ਸਫਲ ਹਵਗ, ਅਜ ਸ਼ਰਧ ਨਲ ਇਹ Mool Mantra ਸਣ ਜ. Ek Onkar. GURBANI KIRTAN M4M HD (ਅਕਤੂਬਰ 2021).