ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼

ਪੜਤਾਲ

ਪੜਤਾਲ

ਵਿੱਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: #LIVE:ਸਰ ਗਰ ਰਮਦਸ ਸਹਬ ਜ ਦ ਪਰਕਸ ਪਰਬ ਨ ਸਮਰਪਤ ਪੜਤਲ ਦਰਬਰ ਦ ਸਧ ਪਰਸਰਣ (ਸਤੰਬਰ 2021).