ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼

ਕੈਪਚਰ

ਕੈਪਚਰ

ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ. ਕੈਦੀ ਲੈਣ ਲਈ.