ਮੁੱਖ

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਪੋਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਹੈ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਵਡ ਖ਼ਬਰ, Navjot Sidhu ਨ ਡਪਟ ਮਖ ਮਤਰ ਬਣਉਣ 'ਤ ਕਗਰਸ ਹਈਕਮਨ ਦ ਵਡ ਬਆਨ (ਸਤੰਬਰ 2021).