ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼

ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ

ਸੁਰਖਿਆ ਬਲ

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ - ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ।