ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼

ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਪ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੈਸਾ. ਸਾਰੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਕਨਡ ਚ PR ਲਣ ਵਲਆ ਲਈ ਟਰਡ ਸਰਕਰ ਦ ਵਡ ਐਲਨ. Canada PR. Trudeau. 2019 (ਅਕਤੂਬਰ 2021).