ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼

ਪਹੁੰਚ

ਪਹੁੰਚ

ਤਖਤ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਐਲ ਮਗਟ ਪਹਚ ਰਹ ਸਗਰਰ ਦ ਪਡ ਢਡਲ ਕਲ ਵਚ ਅਜ ਕਰਤ ਇਕਠ ਹਕ ਐਲਨ (ਅਕਤੂਬਰ 2021).