ਐਬੇ

ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਠਵਾਸੀ ਜਾਂ ਨਨਜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕ ਅਬੋਟ ਜਾਂ ਅਬਸੇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਜਦ "ਜਲਲਪਰਏ ਪਲ" ਨ ਮਰਆ ਪਕਸਤਨ ਖਡਰ "ਲਲ ਐਬ ਦਲ" ਦ ਥਪੜਵਖ ਫਰ ਕ ਹਇਆ,,, (ਅਕਤੂਬਰ 2021).