ਬੀ ਟੈਸਟ

ਸਖਤ

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਪਟਆਲ : ਸਰਕਰ ਹਸਪਤਲ 'ਚ ਟ.ਬ ਦ ਸਰ ਟਸਟ ਮਫ਼ਤ ਹਣਗ - ਬਰਹਮ ਮਹਦਰ (ਅਕਤੂਬਰ 2020).