ਯੁੱਧ

ਆਚੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਆਚੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਤਾਰੀਖ
1 ਅਕਤੂਬਰ - 22 ਅਕਤੂਬਰ 1944

ਟਿਕਾਣਾ
ਆਚੇਨ, ਜਰਮਨੀ

ਜੰਗ
ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ

ਲੜਾਕੂ
ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਐਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ

ਨਤੀਜਾ
ਜਰਮਨ ਹਾਰ