ਯੁੱਧ

ਐਕਟੀਅਮ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਐਕਟੀਅਮ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਤਾਰੀਖ
2 ਸਤੰਬਰ 31BC

ਟਿਕਾਣਾ
ਆਇਓਨੀਅਨ ਸਾਗਰ

ਜੰਗ
ਰੋਮਨ ਸਿਵਲ ਯੁੱਧ

ਲੜਾਕੂ
ਓਕਟੈਵੀਅਨ ਵੀ ਐਸ ਮਾਰਕ ਐਂਟਨੀ

ਨਤੀਜਾ
ਓਕਟੈਵੀਅਨ ਦੀ ਜਿੱਤ